Zásady ochrany soukromí AABO-IDEAL

 1. Úvod
  • Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak společnost Aabo-Ideal A/S (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souvislosti s nákupem služeb, členství a výrobků nebo s obecným používáním našich webových stránek.
  • Tyto zásady jsou zformulovány a zpřístupněny v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679 ze dne 27. dubna 2016) (dále jen „GDPR“) a pravidly tohoto nařízení ohledně povinnosti poskytování údajů.
 1. Druhy zpracovávaných osobních údajů
  • Zpracováváme osobní údaje o vás v relevantních případech a v souladu s platnými zákonnými předpisy. V závislosti na konkrétních okolnostech mohou zpracovávané osobní údaje obsahovat následující druhy osobních údajů: jméno, telefonní číslo, e-mail, stav účtu (zůstatek, zákaznické body apod.), bankovní údaje (informace o kartě nebo účtu), číslo zákazníka, adresa, fakturační a účetní doklady, informace pro sledování zásilek (např. sledovací číslo) a historie nákupů.
  • Budeme-li potřebovat shromažďovat a zpracovávat jiné osobní údaje, než jsou uvedeny výše, budeme vás o tom informovat. Takovéto údaje mohou být také shromažďovány v případě aktualizace těchto zásad.
 1. Účely zpracování osobních údajů
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za oprávněným účelem v souladu s GDPR. V závislosti na okolnostech mohou být osobní údaje shromažďovány pro následující účely:
  • Abychom mohli dodávat nebo nabízet služby nebo výrobky a/nebo prodejní nabídky, které poskytujeme.
  • Pro zodpovídání dotazů a/nebo stížností uživatelů, zákazníků nebo členů.
  • Pro doručování servisních oznámení a informací uživatelům, zákazníkům nebo členům.
  • Pro ukládání osobních údajů do míry vyžadované příslušnými předpisy, například pro uchovávání fakturačních a účetních dokladů.
  • Pro zasílání přímých marketingových sdělení uživatelům, zákazníkům nebo členům (např. e-maily, MMS, přímé zprávy na sociálních médiích apod.).
  • Pro zasílání newsletterů e-mailem.
  • Pro tvorbu uživatelských, zákaznických nebo členských profilů analýzou a predikcí jejich preferencí a/nebo chování.
  • Pro poskytování podpory a servisních oznámení, včetně odpovědí na dotazy nebo stížnosti a zasílání aktuálních informací o našich výrobcích a službách.
  • Pro zlepšování našich výrobků, služeb nebo webové stránky.

4.  Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, když máme k takovému zpracování právní základ v souladu s GDPR. Zpracování osobních údajů probíhá v závislosti na specifických okolnostech dle následujícího oprávnění ke zpracování:
  • Pokud jsme si vyžádali váš souhlas se zpracováním některých konkrétních osobních údajů, je základem pro zpracování konkrétních osobních údajů váš souhlas, viz GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. a). Souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny na konci těchto zásad, a v případě odvolání souhlasu budou osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu vymazány, vyjma případů, kdy mohou nebo musí být zpracovávány například za účelem plnění zákonné povinnosti.
  • Zpracovávání je nezbytné pro splnění smlouvy se subjektem údajů, viz čl. 6 odst. 1 písm. b), první část GDPR.
  • Zpracovávání je nezbytné s ohledem na realizaci ustanovení přijatých na základě žádosti subjektu údajů před uzavřením smlouvy, viz GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. b), poslední část.

5.  Předávání a přenos osobních údajů

 • Osobní údaje předáváme jiným subjektům pouze v případech, kdy to umožňují nebo vyžadují právní předpisy. Naše organizace je součástí skupiny, kde jsou osobní údaje sdíleny mezi společnostmi skupiny v závislosti na konkrétních okolnostech.
  • Osobní údaje předáváme následujícím příjemcům v EU/EHS:
   • Dánské daňové úřady (SKAT) (v souvislosti s účetnictvím atd.)
   • Banky (v souvislosti s odchozími platbami, přijímáním plateb atd.)
   • Zpracovatelé osobních údajů
   • Úřady
   • Jacíkoli další příjemci na vaši žádost
  • Při poskytování našich služeb a výrobků zpravidla využíváme různé externí a oborové organizace jako dodavatele a obchodní partnery. Externí organizace nebudou dostávat ani zpracovávat osobní údaje, pokud přenos a zpracování těchto údajů nepovolují zákonné předpisy. Pokud externí organizace nebo obchodní partneři jsou našimi zpracovateli osobních údajů, pak jejich zpracování osobních údajů vždy probíhá na základě smlouvy se zpracovatelem osobních údajů, která splňuje požadavky zákonných předpisů. Pokud jsou externí organizace nebo obchodní partneři správci údajů, pak jejich zpracování osobních údajů probíhá v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí, ochrany údajů nebo zásadami ochrany osobních údajů, na které tyto externí organizace upozorní, pokud právní předpisy nestanoví jinak.
  • Osobní údaje nepřenášíme do zemí nebo mezinárodních organizací mimo EU/EGS, pokud to není nutné na základě vaší konkrétní žádosti.

6.  Mazání a uchovávání osobních údajů

 • Zajišťujeme, aby byly osobní údaje mazány, pokud již nejsou relevantní pro účely našeho zpracování popsaného výše. Osobní údaje vždy ukládáme po takovou dobu, abychom splnili příslušné zákonné povinnosti, včetně použití za účelem doložení dodržení ustanovení dle dánského zákona o účetnictví. V případě dotazů ohledně ukládání a zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese kterou naleznete v posledním paragrafu těchto zásad.

7.  Práva subjektu údajů

 • Subjekty údajů mají četná práva, se kterými můžeme pomoci. Pokud subjekt údajů chce svých práv využít, musí nás příslušná osoba kontaktovat. Tato práva zahrnují:
  • Právo nahlížet do informací (právo přístupu k dokumentům): Subjekty údajů mají právo na přístup k informacích, které jsou o dotčené osobě zpracovávány, a dále k některým dalším informacím.
  • Právo na opravu (korekci): Subjekty údajů mají právo na to, aby nesprávné informace o nich byly opraveny.
  • Právo na vymazání: Ve zvláštních případech mají subjekty údajů právo na vymazání údajů o nich dříve, než dojde k našemu standardnímu obecnému vymazání.
  • Právo na omezení zpracování: V některých případech mají subjekty údajů právo na omezení zpracování jejich osobních údajů. Pokud má subjekt údajů právo na omezení zpracování, můžeme v budoucnu zpracovávat tyto informace (s výjimkou jejich ukládání) se souhlasem nebo za tím účelem, aby bylo možné určit, dodržet nebo bránit zákonný požadavek nebo chránit osobu či důležité společenské zájmy.
  • Právo na námitku: V určitých případech mají subjekty údajů právo vznést námitku proti našemu nebo zákonnému zpracování osobních dat daného subjektu.
  • Právo na přenos údajů (přenositelnost údajů): V určitých případech mají subjekty údajů právo získat své osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále právo na to, aby tyto osobní údaje byly bez překážek předány od jednoho správce údajů jinému správci údajů.
 • Více o svých právech zjistíte ve směrnicích ‚Dánské agentury pro ochranu údajů‘ o právech subjektů údajů, které jsou k dispozici na adresewww.datatilsynet.dk.
  Pokud chcete výše popsaným způsobem svých práv využít, použijte prosím kontaktní údaje uvedené na konci těchto zásad.
  Vynasnažíme se maximálně vyhovět vašim žádostem ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů a vašich práv coby subjektu údajů. Pokud si přes naše úsilí přejete podat stížnost, můžete tak učinit kontaktováním Dánské agentury pro ochranu osobních údajů (www.datatilsynet.dk).

8.  Změny těchto zásad

 • Vyhrazujeme si právo tyto zásady aktualizovat a měnit. Pokud zásady změníme, upravíme datum a verzi v záhlaví dokumentu. V případě významných změn poskytneme oznámení v podobě viditelné zprávy na naší webové stránce, e-mailem nebo jiným způsobem komunikace.

9.  Kontakt

 • V případě dotazů nebo připomínek k těmto zásadám nebo v případě uplatnění jednoho nebo více práv se můžete obrátit na naší organizaci pro zabezpečení:

Finanční manažer
Vedoucí IT a systémových
lidských zdrojů

gdpr@aabo-ideal.com.